اعترافی جهنمی

من از این بی بی پیک

که همیشه کنار شاه دل مینشیند

متـــنـــفـــرم!!


حکایت من هم حکایت موسی شده ، وقتی که رفتم یک گوساله جایم را گرفت!!!

بعدا نوشت: من اشتباه نوشتم ،درستش این بود :

من از این شاه دل که کنار هر بی بی مینشیند ... ..هنوز نتوانستم که متنفر بشوم!!

/ 0 نظر / 14 بازدید