من ؟؟

بگذار دیوانه صدایم کنند!

بگذار بگویند مجنون!

فرقی نمی کند!

من تمام هویت خود را


از زمانی که اسمم را دیگر صدا نزدی

از یاد برده ام!


/ 2 نظر / 18 بازدید
پیمان دانشفر 22 ساله

اگر بخندم گویند دیوانه است اگر بگریم گویند عاشق است پس میخندم و میگریم که گویند او عاشق دیوانه است .... به دل نشست متنتون و متن کوتاه بالا به ذهنم اومد پیروز و پایدار باشید میو میو