خاطرات جهنمی

مترو رفته بود !!!

ایستگاه خالی بود !!!

فقط روزنامه تو روی صندلی ایستگاه جا مانده بود !!!


تیتر درشت روزنامه : آن مرد رفت !!!

تاریخ این روزنامه برای دو ماه پیش است !!!


 

/ 1 نظر / 11 بازدید
محجان

رفت...چه فعل تلخیست. [ناراحت]